Anasayfa Blog FATURA NEDİR? DÜZENLEME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

FATURA NEDİR? DÜZENLEME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?

10 Mayıs 2021 Pazartesi
FATURA NEDİR? DÜZENLEME SÜRESİ KAÇ GÜNDÜR?
FATURA NEDİR?
213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 229. Maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.
Ayrıca 231.maddede fatura düzenlenme esnasında uyulması gerekli kurallar belirtilmiş olup 5inci bendinde “Fatura, mal teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami olarak 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” ifadesi yer almaktadır.
VUK 397 sayılı tebliğinde ise, elektronik fatura kağıt faturadan farklı bir belge olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. Aynı kağıt faturadaki gibi elektronik faturalarda malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde düzenlenir.
Bu nedenle geriye doğru fatura düzenlerken 7 günlük azami süre dikkat edilmesi ve bu sürenin aşılmaması gerekmektedir.

FATURA DÜZENLEME İÇİN 7 GÜNLÜK SÜRE HESABI NASIL YAPILIR?
Yukarıda açıkladığımız gibi 7 gün içerisinde kesilen faturanın hesabını dikkatli bir şekilde yapılması ve bu sürenin aşılmaması gerekmektedir. Bu süre VUK’nun 18.maddesinde şöyle açıklanmıştır;
Gün olarak belirtilen süre hesabında sürenin başladığı gün hesaba dahil edilmez ve süre son günün mesai bitimine devam eder. Buna göre mal teslimi veya hizmetin yapıldığı günü takip eden günden başlayarak hesap edilir.
VUK’nun 173.nolu genel tebliğine göre kabule bağlı olan, bunun için yazılı sözleşmesi bulunan satışlar, kabul tarihinden itibaren 7 günlük süre başlamaktadır.
Mal teslimi işyerinde yapıldı ise fatura kesmek için 7 günlük süre beklenmez ve anında kesilir.  Bu konu ile ilgili olarak VUK’nun 173 nolu tebliğinde açıklama yapılmış olup, sevk irsaliyesi düzenlenmeden, fatura üzerine işyerinde teslim şerhi düşülmüş faturalar 7 günlük süre beklenmez ve hemen fatura kesilir.

PARÇALI SEVK EDİLEN MALLARDA FATURALARIN SÜRE HESAPLAMALARI NASIL OLUR?
Montaj yöntemi ile üretilen ürünler (makine, mobilya gibi) parçalı olarak gönderilen parçaların her sevk esnasında sevk irsaliyesi düzenlenir. Sevk irsaliyesine kısmi olarak taşındığı, montaj yapıldığı gibi ifadenin yer alması gerekmektedir. Tüm parçaların sevk edilip, montajının bittiği tarihten itibaren 7 günlük süre hesabı başlar. Bu süre içerisinde mutlaka fatura kesilip, irsaliye numaraları fatura üzerinde belirtilir.

OPTİK VE ECZANE FATURA KESME SÜRESİ VE ZAMANI
VUK’nun 336 nolu tebliğinde ise optik ve eczaneler gibi kamu kuruluşları ile sınırlı olmak şartı ile, ilgili kuruluşlarca karşılanacak olan paya ilişkin tutarların faturaları, takip eden ayın 7.gününün bitimine kadar (saat 23:59’a kadar) tek bir fatura şeklinde düzenlenir. 

7 GÜNLÜK SÜREDE AY HESABI 
KDV Kanunun 10.maddesinin “a” bendinde vergiyi doğuran olay “Mal Teslimi ve Hizmet İfası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması” olarak açıklanmıştır.
Bu açıklamaya göre mal teslimi veya hizmetin yapıldığı ve KDV’nin doğduğu ay içerisinde 7 günlük süre içerisinde fatura kesilmelidir. Bu 7 günlük süre eğer ki KDV’nin doğduğu ayı geçiyor ise 7 günlük süreye bakılmaz ve o ayın son gününde mutlaka fatura kesilir. 
Basit bir örnek ile açıklayacak olursak; bir ürünü teslimatı bulunduğunuz ayın 25’inci gününde teslim edildi ise 7 günlük süreye bakılmaksızın mutlaka o ayın sonunda faturası kesilir.

CEZAİ YAPTIRIMI NE KADAR?
213 sayılı VUK’nun 231’inci madde 5’inci bendinde belirtildiği üzere “Fatura, mal teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami olarak 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır” ifadesi yer almaktadır.
Bu maddeye uyulmaması durumunda 2021 yılı için belirtilen ceza tutarı en düşük 380 TL olup, fatura tutarının %10’u oranında vergi usulsüzlük cezası kesilir.  Bu ceza tutarının ayrıca üst sınırı da bulunmaktadır. Bu sınır 2021 yılı için 190.000 TL olarak belirtilmiştir.


Paylaş