Girişimci ve işletmelerin dostu Cari,
iş hayatında zorlukları hakkında bilgilendirme

Anasayfa / Blog / Kişisel Veriler / KVKK'nun Önemi Nedir?
kvkknun-onemi-nedir-514322

KVKK'nun Önemi Nedir?

Kanunun amacı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi veya kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Kişisel Veri Gizliliğinin ve Korunmasının Önemi Nedir ?

Kişisel veriler, kişilerin kimliklerini belirlemeye imkan sağlayan her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır. Her türlü kişi, kurum veya kuruluşun günlük hayatta manuel veya dijital olarak elde ettiği, sakladığı tüm kişisel verileri uygun şekilde koruması zorunludur. Zira kurum ve kuruluşlar tarafından sıkça depolanan çalışan kayıtları, müşteri kayıtları vb. oldukça önemli bilgi kaynakları olup korunması önem arz etmektedir. Bu konudaki önem, hukuka aykırı bir şekilde kimlik avı dolandırıcılığı, kimlik hırsızlığı, kişisel verilerin kötüye kullanılması gibi birçok durumu ortaya çıkarabilir. Kişisel Veri Gizliliği ve Korunmasının önemi, bireylere verileri üzerindeki kontrolün tekrar kazandırılmasını ve bireyleri kişisel verilerinin rızaları dışında işlenmesinden doğabilecek zararlardan korumayı amaçlar. 


KVKK İlgili Kişi Kimdir ?

İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ‘kişisel verisi işlenen gerçek kişi’ olarak tanımlanmıştır. Kanun kapsamında yalnızca gerçek kişilerin verileri korunmaktadır. Gerçek kişi bir anlamda ‘kişisel veri sahibini’ ifade eder. 


İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ?

İlgili kişi, Anayasanın 20. Maddesi gereğince özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Bu doğrultuda herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. İlgili kişi, 6698 sayılı Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Önemi Nedir ?

Kanunun amacı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişi veya kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Teknolojinin hızla ilerlemesi, mal ve hizmetlerin sunulmasında veriye dayalı yönetim anlayışının oluşması ve günlük yaşamın içerisinde kişi, kurum ve kuruluşların önemli ölçüde veri işleme faaliyetinde bulunması, kişisel verilerin korunmasına yönelik ihtiyaçları artırmıştır. Bu ihtiyaçtan hareketle kişisel verilerin korunmasına yönelik Türk hukukunda yapılan en önemli düzenleme 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’dur. 

Sistem Entegrasyonları

Sistem geliştirici arkadaşlarımız, 3 seneyi aşkın olarak kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak entegrasyonlar üzerinde geliştirmelerine devam ediyor.